دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 121-270 
2. بررسی پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر در برخی جمعیت‌های و گونه‌های Stipa L.

صفحه 127-133

سعیده عطائی؛ مسعود شیدایی؛ بهرام زهزاد؛ مصطفی اسدی


4. بررسی پروتئین های بذر گونه ها و جمعیت های خارشتر (Alhagi)

صفحه 141-149

مسعود شیدایی؛ زهرا یزدانبخش؛ فرانسواز برناد


5. تخمین سیتوفتومتری 4C DNA و تجزیه کاریوتیپ ده رقم شنبلیله II

صفحه 151-159

آنات باندهو داس؛ سوپراوا موهانتی؛ پرماندانا داس


9. شمارش کروموزومی و بررسی کاریوتایپ 4 گونه اسپرس برای اولین بار از ایران

صفحه 181-185

فریدون انصاری؛ پریچهره احمدیان؛ عبدالرضا نصیرزاده؛ احمد حاتمی


11. جمع‌آوری جدید گونه‌های نادر جنس Veronica در ایران

صفحه 191-193

شهریار سعیدی مهرورز؛ احمد قهرمان؛ مصطفی اسدی


13. گونه جدید گون از بخش Caprini از ایران

صفحه 203-205

علی اصغر معصومی؛ دیتریش پودلش


14. آرایه شناسی جنس یونجه (.Medicago L)

صفحه 207-221

ایرج مهرگان؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ دینا عزیزیان


18. شمارش کروموزومی گونه‌های جنس کهور (Prosopis) در ایران

صفحه 239-244

محمود ضعیفی؛ وحیده ناظری؛ مصطفی اسدی؛ شهرام پورسیدی


23. ساختار تشریحی برخی از گونه‌های جنس Carex از منطقه ارسباران، شمال غرب ایران

صفحه 261-270

فاطمه زرین‌کمر؛ عادل جلیلی؛ بهنام حمزه؛ یونس عصری؛ جی‌ هودگسون؛ ک‌ تامپسون؛ اس شاو