دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، دی 1381، صفحه 121-270 
بررسی پروتئین های بذر گونه ها و جمعیت های خارشتر (Alhagi)

صفحه 141-149

مسعود شیدایی؛ زهرا یزدانبخش؛ فرانسواز برناد


تخمین سیتوفتومتری 4C DNA و تجزیه کاریوتیپ ده رقم شنبلیله II

صفحه 151-159

آنات باندهو داس؛ سوپراوا موهانتی؛ پرماندانا داس


شمارش کروموزومی و بررسی کاریوتایپ 4 گونه اسپرس برای اولین بار از ایران

صفحه 181-185

فریدون انصاری؛ پریچهره احمدیان؛ عبدالرضا نصیرزاده؛ احمد حاتمی


جمع‌آوری جدید گونه‌های نادر جنس Veronica در ایران

صفحه 191-193

شهریار سعیدی مهرورز؛ احمد قهرمان؛ مصطفی اسدی


گونه جدید گون از بخش Caprini از ایران

صفحه 203-205

علی اصغر معصومی؛ دیتریش پودلش


آرایه شناسی جنس یونجه (.Medicago L)

صفحه 207-221

ایرج مهرگان؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ دینا عزیزیان


شمارش کروموزومی گونه‌های جنس کهور (Prosopis) در ایران

صفحه 239-244

محمود ضعیفی؛ وحیده ناظری؛ مصطفی اسدی؛ شهرام پورسیدی


ساختار تشریحی برخی از گونه‌های جنس Carex از منطقه ارسباران، شمال غرب ایران

صفحه 261-270

فاطمه زرین‌کمر؛ عادل جلیلی؛ بهنام حمزه؛ یونس عصری؛ جی‌ هودگسون؛ ک‌ تامپسون؛ اس شاو