ساختار تشریحی برخی از گونه‌های جنس Carex از منطقه ارسباران، شمال غرب ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ساختار تشریحی برگ در 7 گونه از جنس Carex (تیره جگن) از منطقه حفاظت شده ارسباران مطالعه شد. صفات جالبی از ساختمان آناتومی برگ شامل ویژگی سلولهای اپیدرم، اندیس روزنه و مشخصات بافتهای مختلف در برش عرضی بررسی و تحلیل شد. این مطالعه اطلاعات جامعی از آناتومی برگ در این جنس ارائه می‌دهد.
علاوه بر آن، این بررسی گویای توانایی سازگاری جنس (Carex) با محیط طبیعی مرطوب و تالابی خود می‌باشد.
از جمله نکات جالب در آناتومی برگ این گونه مشاهده حفره‌های هوایی در بین مزوفیل برگ می‌باشد. که به گیاه امکان ذخیره سازی اکسیژن در محیط تالابی را داده تا بتواند از یک سو سبک و شناور مانده و از سویی دیگر راندمان فتوسنتز خود را متعادل نگهدارد.

کلیدواژه‌ها


Assadi, M. 1987. Plants of Arasbaran Protected area NW of Iran. -Iran. Journ. Bot. 3 (2):131-175.

Fox, R. 2000: An introduction to the anatomy of the Graminoid, Monocots. -Lander University, South Carolina.

Judd, W. S. Campbell, E. A. Kellogg, P. S. Stevens. 2000: Flowering Plant Families. -University of Hawaii, Botany Department. Mauseth, J. D. 1988. Plant Anatomy. -University of Texas, Austin.

Strittmater, C. G. R. 1973: Noeva tecnica de diafanization. -Bol. Soc- Arg. Bot, 15 (l): 126-129

Thompson. K., Jalili, A. Hodgson. J., Hamzeh'ee, B., Asri, Y., Shaw, S., Shirvany, A., Yazdany, Sh., Khoshnevis, M., Zarrinkamar, F., Ghahramany, M., Safavi, R. 2001: Seed size, shape and persistence in the soil in an Iranian flora. Seed Science Research: 11: 345-355.

Zarrinkamar, F. 2001; foliar anatomy of the caryophyllaceae family in Arasbaran, NW. Iran. Iran, Journ. Bot. 9(1): 93-102.