گزارش گیاهانی جدید و جالب از استان کردستان ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

آرایه Crocus danfordiae subsp. kurdistanicus به عنوان زیرگونه جدیدی شرح داده می‌شود. این زیر گونه با زیر گونه تیپ، با داشتن قطعات زرد پررنگ و براق تمیز داده می‌شود.
آرایه‌های Laserpitiumcarduchorum، Amberboaglauca و Lathyrusbrachypterusvar. haussknechtiiبرای اولین بار از ایران گزارش می‌شوند. گونه Ranunculus lingua که قبلاً فقط از شمال ایران گزارش شده بود. اکنون از غرب ایران در استان کردستان گزارش می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Davis, P. H. 1972: Umbelliferae in Fl. of Turkey and the East AegeanIslands 4.­ -Edinburgh.

Ghahreman, A. 2001: Flore de l'Iran, vol. 22.­ -Tehran.

Iranshahr, M., Rechinger, K. H., Riedl, H. 1992: Ranunculus in K. H. Rechinger Flora Iranica 171: 127-194. -Graz.

Mathew, B. 1982: The Crocus. -B. T. Batsford Ltd London.

- 1984: Crocus in Flora of Turkey and the East AegeanIstands 7: 413-438. -Edinburgh.

Rechinger, K. H. 1980: Amberboa in K. H. Rechinger Flora Iranica 139b: 437-443.­ -Graz.

Rechinger, K. H. 1987: Umbelliferae in Flora Iranica 162. -Graz.

Tsvelev, N. N. 1963: Amberboa in V. L. Komarov Flora of the USSR vol. 28: 323-­332. -Mosqua& Leningrad.