گزارش Cyperusimbricatus به عنوان گونه‌ای جدید برای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

گزارش Cyperusimbricatus که از آستارا (گیلان) توسط دلقندی جمع‌آوری گردیده بود، به عنوان گونه جدید برای ایران معرفی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Kukkonen, I. 1998: Cyperaceae in K. H. Rechinger (ed.), Flora Iranica, no. 173. -Graz