گزارش گونه Erodium litvinovii برای اولین بار از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

گونه Erodiumlitvinoviiبرای نخستین بار از ایران گزارش می‌گردد. این گونه بر اساس تفاوت در قارچبر و سیخک میوه از گونه نزدیک خود E. oxyrrhynchum تفکیک می‌شود. نمونه‌های گیاه از نواحی شرق استان خراسان جمع‌آوری گردیده و در هرباریوم پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد نگهداری می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Schoberck-Temesy, E. 1970: Geraniaceae in K. H. Rechinger (ed.) Flora lranica, no. 69. -Graz.