دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 1-106 
1. مطالعه ساختار تشریحی بعضی از گونه های جنس (Bromus L. (Poaceae در ایران

صفحه 1-14

احمد قهرمان؛ معصومه عالمی؛ فریده عطار؛ بهنام حمزه؛ تراویس کلمبوس


2. ارزش بالقوه صفات فیتوشیمیائی و میکرومورفولوژیکی در بررسی تاکزونومیکی جنس Vitex

صفحه 15-35

روح انگیز عباس عظیمی؛ زیبا جم زاد جم زاد؛ فاطمه سفید کن؛ غلامرضا بخشی خانیکی


5. مطالعه دانه گرده جنس Tetrataenium در ایران

صفحه 44-46

مرتضی یوسف زادی؛ دینا عزیزیان؛ علی علی سنبلی؛ احمد رضا محرابیان


8. گزارش جدید گونه Oxalis articulata از ایران

صفحه 55-56

فرخ قهرمانی نژاد؛ فاطمه غلامیان


11. گزارش Sameraria stenophylla به عنوان گونه جدیدی برای ایران

صفحه 63-65

حمید موذنی؛ سپیده ساجدی؛ محمد رضا جوهرچی


12. گزارش گونه Apera interrupta برای اولین بار از ایران

صفحه 67-68

قدیر طاهری؛ مصطفی اسدی؛ طاهر نژادستاری؛ محمد رضا جوهرچی؛ احمدرضا بهرامی


14. گونه Potentilla soongarica بعنوان گونه جدید برای ایران

صفحه 73-74

مسعود عباسی؛ ابراهیم موسوی؛ اصغر پاریاب


16. گزارش دو گونه جدید از جنس Euphorbia برای فلور ایران

صفحه 78-80

یاسمین ناصح؛ محمدرضا جوهرچی؛ بهرام زهزاد


19. گونه جدید (Astragalus hotkanensis (Fabaceae, sect. Microphysa از ایران

صفحه 90-92

علی اصغر معصومی؛ سید منصور میرتاج الدینی


20. گونه جدیدی از جنس Astragalus در کردستان

صفحه 92-93

علی اصغر معصومی؛ حسین معروفی


21. گونه جدید Sisymbrium kermanicum از ایران، کرمان

صفحه 94-96

منصوره خداشناس؛ سید منصور میرتاج الدینی؛ مصطفی اسدی