دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، دی 1385، صفحه 107-204 
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف گل محمدی شمال غرب ایران با استفاده از نشانگر RAPD

صفحه 121-127

سید رضا طبائی عقدائی؛ حسین حسینی منفرد؛ حمید فهیمی؛ حسن ابراهیم زاده؛ مریم جبلی؛ محمدرضا نقوی؛ علیرضا بابائی


گزارش دو گونه جدید ازجنس Linaria ازایران

صفحه 189-192

سید محمد مهدی حمدی؛ مصطفی اسدی؛ علی اصغر معصومی؛ محمد رضا جوهرچی


گزارش جدید گونه Galatella litvinovii از ایران، استان خراسان شمالی

صفحه 203-204

مرجانه آیدانی؛ محمدرضا جوهرچی؛ فرخ قهرمانی نژاد


گونه‌های جدیدی از جنس اسکروفولاریا در ایران

صفحه 193-202

فریده عطار؛ محمد رضا جوهرچی؛ مصطفی نوروزی؛ احمد حاتمی