دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 107-204 
3. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف گل محمدی شمال غرب ایران با استفاده از نشانگر RAPD

صفحه 121-127

سید رضا طبائی عقدائی؛ حسین حسینی منفرد؛ حمید فهیمی؛ حسن ابراهیم زاده؛ مریم جبلی؛ محمدرضا نقوی؛ علیرضا بابائی


9. تشریح مقایسه‌ای ساقه در چهار جنس از قبیلهSalsoleae تیره Chenopodiaceae

صفحه 169-182

رضا رمضان نژاد قادی؛ دینا عزیزیان؛ مصطفی اسدی


12. گزارش دو گونه جدید ازجنس Linaria ازایران

صفحه 189-192

سید محمد مهدی حمدی؛ مصطفی اسدی؛ علی اصغر معصومی؛ محمد رضا جوهرچی


13. گزارش جدید گونه Galatella litvinovii از ایران، استان خراسان شمالی

صفحه 203-204

مرجانه آیدانی؛ محمدرضا جوهرچی؛ فرخ قهرمانی نژاد


14. گونه‌های جدیدی از جنس اسکروفولاریا در ایران

صفحه 193-202

فریده عطار؛ محمد رضا جوهرچی؛ مصطفی نوروزی؛ احمد حاتمی