گزارش (Sesuvium verrucosum Raf. (Aizoaceae بعنوان گونه ای جد ید برای ایران ومحدوده فلورا ایرانیکا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

2 هرباریوم مرکزی دانشگاه تهران، دانشکده علوم، تهران، ایران

چکیده

گونه Sesuvium verrucosum ازجزیره کیش و نزدیکی ماهشهر جمع آوری شده است و اولین گزارش برای این گونه در ایران  و محدوده  فلورا ایرانیکا بوده  و اولین گزارش از جنس   Sesuviumدر ایران نیز می باشد. این گونه از
 S. sesuvioides که در فلورا ایرانیکا تنها از پاکستان گزارش شده است کاملا متمایز بوده و درصفات زیادی از جمله تعداد پرچم ها، شکل برگها و پوشش گیاه و رنگ نمونه در حالت خشک متفاوت میباشد.
این گونه بعد از انتشار فلور ایران شماره  44تیره  Aizoaceaeتشخیص داده شده بنابراین علا وه بر ذکر اختلافات آن با گونه  S. sesuvioides وگونه های نزدیک دیگر شرح کامل گونه نیز در این مقاله آورده می شود.
 

کلیدواژه‌ها


Boetsch, John, R. 2000: The Aizoaceae and Molluginaceae of the southeastern United States.

Miller, A. G.1996: Aizoaceae in Miller & Cope, Flora of the Arabian Peninsula and Socotra vol.1: 155-168.

Fadaie, F. 2003: Aizoaceae in M. Assadi et al. Flora of Iran no. 44. –Tehran