گزارش دو گونه جدید از جنس Euphorbia برای فلور ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

گونه‌های Euphorbia maculata و E. consanguinea که به ترتیب از شمال و شمال شرق ایران جمع‌آوری شده‌اند برای اولین بار از منطقه فلورا ایرانیکا و ایران گزارش می‌شوند

کلیدواژه‌ها


Hill, St., 1949: Euphorbiaceae in V. L. Komarov, Flora USSR vol. 14. Moskva & Leningrad.

Rechinger, K. H. & Schiman-Czeika, H., 1963: Euphorbiaceae in Flora Iranica no. 6.- Graz.