دو واحد جدید از گونه ( .Gaerner Agropyron cristatum L) برای فلور ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

چکیده

در بازنگری جنس GaertnerAgropyron در ایران، که بر اساس مطالعه نمونه های هرباریومی و جمع آوریهای جدید و مشاهدات صحرائی صورت گرفت، یک واریته جدید (Agropyron cristatum subsp. pectinatum var. minor) و یک زیر گونه جدید (Agropyron cristatum subsp. hamadanicum) از غرب ایران (همدان)، معرفی می‌شود. واریته جدید با داشتن ساقه‌های کوتاهتر، سنبله ظریف و گلوم و لمای کوتاهتر، از Agropyron cristatum subsp. pectinatum var. pectinatum متفاوت است. زیر گونه جدید نیز با داشتن ساقه های کوتاهتر، ریشه های بلند و نازک، سنبله و همچنین سنبلک، گلوم و لمای بلندتر از Agropyron cristatum subsp. pectinatum   و Agropyron cristatum subsp. incanum متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


Assadi, M. 1995: Meiotic configuration and chromosome number in some Iranian species of Elymus L. and Agropyron Gaertner (Poaceae). Botanical Journal of Linnean Society. 117 (2): 159-168.

Bor, N. L., 1970: Gramineae, in Rechinger, K. H. (ed.) Flora Iranica, no. 70. -Akademische Drueck-u, Verlagsanstalt, Graz, Austria.

Dewey, D. R., and Asay, K. H., 1975: The crested wheatgrasses of Iran. -Crop Science, 15: 844-849.