گزارش گونه‌های جدیدی از جنس Najas متعلق به تیره Najadaceae و Lemna از تیره Lemnaceae برای فلور آبزی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان

چکیده

به منظور تدوین فلور گیاهان آبزی ایران تیره های Najadaceae و Lemnaceae مطالعه گردید. در بین نمونه‌ها گونه‌های
 Najas gracillima    از استان خوزستان و Lemna perpusilla از استان فارس برای اولین بار جمع‌آوری و شناسایی شد. در این مقاله گونه‌های مذکور از ایران معرفی و کلید شناسایی جنس‌های Najas و Lemna برای گونه‌های شناخته شده از ایران ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Assadi, M. 1989: Plan of the Flora of Iran. –Tehran.

Chaudhry, Sh. A. 2001: Flora of the Kingdom of  Saudi Arabia, Illustrated, vol 3. - National Agriculture and Water Research Center, Riyadh.

Dandy, J. E. 1971: Najadaceae in K. H. Rechinger, Flora Iranica, no. 86.-Graz.

Dandy, J. E. 1980: Najadaceae in Tutin, T. G. Hywood, V. H., Burges, N. A., Moore, D. M., Valentine, D. H., Walters, S. M., Webb, D. A. Flora Europaea 5: 13-14. -Cambridge University Press.

Feinbrun-Dothan, N. 1986: Najadaceae in Zohary, Flora Palaestina. Part 4: 17-18. -The Israel Academy of   Sciences and Humanities.

Feinbrun-Dothan, N. 1986: Lemnaceae in Zohary, Flora of  Palestina, vol 4: 340-343. -Jerusalem.

Komorov. V. L. 1934: Najadaceae in Flora of the USSR, vol 1: 270-275. –Moskva & Leningrad.

Riedl, H. 1976: Lemnaceae in K. H. Rechinger, Flora Iranica, no. 119. -Graz.

Hashmi, R. I. & Omar, S. 1986: Lemnaceae in Nasir and Ali,  Flora of Pakistan, no. 173. -Karachi.