بررسی ریز ریخت‌شناسی و تشریحی گونه Puccinellia dolicholepis به عنوان گزارش جدید برای فلور ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زیست‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 دانشیار، گروه زیست‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

4 دانشیار، گروه زیست‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

گونه Puccinellia dolicholepis (V. Krecz.) V. Krecz. که ازشمال غرب ایران جمع آوری شده است، برای اولین بار از ایران و نیز محدوده فلورا ایرانیکا گزارش می­گردد. این گونه با نزدیکترین گونه‌ خود در ایران P. bulbosa (Grossh.) Grossh. مقایسه شده و نیز ویژگی‌های ریز ریخت‌شناسی و تشریحی آن توصیف می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


Assadi, M. 1989: Plan of the Flora of Iran. –Tehran.

Bor, N. L. 1970: Puccinellia Parl. In  K. H. Rechinger (ed.), Flora Iranica no.70: 60-70. –Graz.

Ellis R. P. 1976: A procedure for standardizing comparative leaf anatomy in the Poaceae. I. The leaf- blade as viewed in transverse section. –Bothalia. 12 (1): 65-109.

Hai-ying. Hua peg. De-zhu Li. 2005: Taxonomic significance of leaf anatomy of Aniselytron (Poaceae) as an evidence to support its generic validity against Calamagrostis. –Plant Research 118: 401-414.

Krechetovich, V. I. 1934: Atropis Rupr. In R. Yu. Rozhevitz & B. K. Shishkin Flora of USSR. Vol. 2: 364-394. Published by the Israel program for Scientific translations (Jerusalem 1964).

Metcalfe C. R. 1960: Anatomy of the Monocotyledons 1: 415-418. –Oxford University Press.

Tzvelev, N. N. 1976: Puccinellia Parl. In Grasses of the Soviet Union part 2: 745-775. –Leningrad (English version 1983, New Delhi).

Tzvelev, N. N. 2000: Atropis Rupr. In An . A. Fedorov. (ed.), Flora of Russia. Vol. 1:111-423.- A. A. Balkema, a member of Swets and Zeitlinger Publishers. 

Watson L. & Dallwitz M. J. 1992: The Grass Genera of the World. 1038. –CAB international, Wallingford, UK.