زیر گونه جدیدی با نام (Persicaria lapatifolia subsp. nodosa (Polygonaceae برای فلور ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد / گروه زیست شناسسی دانشگاه الزهرا

2 استادیار / گروه زیست شناسسی دانشگاه الزهرا

3 مربی پژوهش / باغ گیاهشناسی نوشهر

چکیده

زیرگونه Persicaria lapathifolia subsp. nodosa برای اولین بار در فلور ایران گزارش می‌شود. تنوع ریخت شناسی این زیرگونه مورد بررسی قرار گرفته و تفاوت‌هایی نیز در بشره پوشاننده گلبرگ در مقایسه با زیرگونه تیپ  مشاهده شد. تصویر زیرگونه به همراه تصویر بشره پوشاننده گلبرگ  نمایش داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Rechinger, K. H. & Schiman-Czeika, H. 1968: Polygonuaceae in K. H. Rechinger (ed.) Flora Iranica no. 56. -Graz: Akademische Druck-u.verlagsanstalt.

Timson, J, 1963: The taxonomy of Polygonum lapathifolium L., P. nodosum Pers, & P. tomentosum Schrank. -Watsonia 5: 386-395.

Webb, D. A. & Chater, A. O. 1964. Polygonum in  T. G. Tutin & al. Flora Europaea, vol. 1, 76-8o. –Cambridge University Press.