دوره و شماره: دوره 17، شماره 2، دی 1390، صفحه 137-281 
تکوین رویان و کیسه رویانی در پنج گونه از گون‌های ایران

صفحه 167-174

مژگان فرهنگی ثابت؛ احمد مجد؛ طاهر نژاد ستاری؛ علی اصغر معصومی؛ علی مازوجی


معرفی گونه جدید Astragalus ghamishluensis از بخشه Ammodendron از ایران

صفحه 175-177

آرزو دست پاک؛ علی اصغر معصومی؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو؛ طاهر نژاد ستاری


گونه جدید Astragalus montismishoudaghi از جنس گون از شمال غرب ایران

صفحه 178-180

رضا شیخ‌اکبری مهر؛ مجید قربانی نهوجی؛ عباس سعیدی


بررسی آرایه‌شناسی جنس Cynosurus (Poaceae) در ایران

صفحه 212-219

الهام رضایی؛ حجت‌الله سعیدی؛ محمد‌رضا رحیمی‌نژاد


گونه جدید Minuartia sabalanica (Caryophyllaceae) از شمال غربی ایران

صفحه 220-226

گلاله مصطفوی؛ مصطفی اسدی؛ طاهر نژادستای؛ فریبا شریف نیا؛ ایرج مهرگان


مورفولوژی گرده جنس ممرز (Corylaceae) در ایران

صفحه 233-237

سونا آخوندنژاد؛ طاهر نژادستاری؛ علی ستاریان؛ یونس عصری؛ محمدباقر باقریه نجار


فیلوژنی ملکولی جنس بید (Salicaceae) با تاکید بر گونه‌های ایران

صفحه 244-253

اعظم عبداله زاده؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو؛ علی اصغر معصومی


ارزش تاکسونومیکی ساختار تشریحی برگ در گونه‌های جنس Oryzopsis Michx. (Poaceae) در ایران

صفحه 263-275

زهرا یزدانبخش؛ رمضان علی خاوری نژاد؛ مسعود شیدایی؛ مریم کشاورزی