بررسی آرایه‌شناسی جنس Cynosurus (Poaceae) در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد / گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان

2 استادیار / گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان

3 استاد / گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

در این تحقیق موقعیت جنس Cynosurus در ایران مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج نشان می‌دهد که از این جنس دو گونه
 C. echinatus و C. effuses در ایران انتشار دارند. در مجموع تعداد 13 نمونه هرباریومی و جمع‌آوری جدید با استفاده ازویژکیهای کمی و کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. کلید شناسایی و شرح  گونه‌ها به همراه تصویر ارائه و وضعیت رویشگاه آنها توصیف می‌گردد. همچنین کاریوتیپ گونه C. echinatus  نمایش داده می‌شود  

کلیدواژه‌ها


Agayev, M. 2003: Advanced squash method for investigation of plant choromosomes. -Institude of Genetics and Selection. Baku 370106. Azarbaijan Republic.

Bor, N. L. 1970: Poaceae in Rechinger K. H. (ed.) Flora Iranica no. 70 - Akademische Druch-U. Verlagsanstalt, Graz.

Catalan, P., Torrecilla, P., Rodguez, J. A. L. & Olmestead G. R. 2004: Phylogeny of the festucoid grasses of subtribe Loliinae and allies (Poaceae, Pooideae) inferred from ITS and trnL-F sequences. -Molecular Phylogenetics and evolution 31: 317-541.

Mill R. R. 1985: Cynosurus L. in P. H. Davis  Flora of Turkey and the East Aegean Islands vol. 9: 512-515.  -Edinburgh at the University Press.

Levan, A., Fedge, K. & Sondberg, A. 1965: Nomencalture for centromeric position on choromosomes. -Hereditase 52: 201-220.

Parsa, A. 1950: Flore de L” Iran vol. 5. -Publication du Ministere de L” Education Muséum d” Histoire Naturelle de L" Tehran, Tehran.

Rohlf, F. J. 1997: NTSYS-pc version 1.7 Numerical Taxonomy and Multivariate Analysis System. - Exter Publ. New York.

Sharma, A. & Sharma, A. 1999: Plant Chromosome. -Harwood Academic Publishers. Australia.

Stebbines, G. L. 1971: Choromosomal Evolution of Higher Plants. -Edavard Arnold publishers. Ltd. London.

Tzvelev, N. N. 1984. The system of grasses (Poaceae) and their evolution. -Bot. Rev. 5: 142-168.