معرفی گونه Gaillonia dezfulensis به عنوان گونه‌ای جدید از جنوب غرب ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد / مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان

2 استاد پژوهش / مؤسسه تحقیقات جنگلها و منابع طبیعی کشور

چکیده

گونه Gaillonia dezfulensis به عنوان گونه ای جدید از کو ه سالن در شمال دزفول در استان خوزستان نامگذاری و معرفی می‌گردد. این گونه با گونه‌های نزدیک به آنG. bruguieri  وG. kandaharensis مقایسه می‌گردد و با داشتن برگهای به ظاهر سه لوبه به خوبی از سایر گونه‌ها متمایز می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


Assadi, M., Maassoumi, A. A., Khatamsaz, M., Babakhanlou, A. A. & Mozaffarian, V. (eds.) 1989-2010: Flora of Iran nos. 1-67. –Tehran.

Ehrendorfer, F. & Schiman-Czeika, 2005: Gaillonia A. Rech. ex DC. in Rechinger, K. H. (ed.) Flora Iranica no 176: 22-38. -Academische Druke und velagsantalt, Graz.

Ehrendorfer, F. & Schonbeck, T. 1980: Neogaillonia Lincz (Rubiaceae) in Townsend & Guest (eds.) Flora of Iraq vol. 4 (1).- The Ministry of Agriculture, Baghdad.

Linczevski, I. 1973: De genera Neogaillonia Lincz. (Rubiaceae ). –Nov. Syst. Vasc. 10: 224-236.

Nezamodin, S. & Qaiser, M. 1989: Gaillonia A. Rech. ex DC. in  Flora of Pakistan 190: 95-108. - University of Karachi

Thulin, M. 1998: Gaillonia (Rubiaceae-Paederieae) in Africa and Arabia.  – Nord. J. Bot. 18: 31-38.