مطالعه تاکسونومی، ریخت‌شناسی و سلولی جنس معرفی شده با نام قبلی Nardurus Reichenb. (Poeae, Poaceae) در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کار‌شناسی ارشد / گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان

2 استادیار / گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان

3 استاد / گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

موقعیت تاکسونومی دو گونه Nardurus subulatus و N. maritimus   (اکنون با نام جنس (Vulpia  بررسی و بر اساس آخرین طبقه‌بندی‌ها معین می‌گردد. این مطالعه بر روی تعداد 30 نمونه هرباریومی و 490 گیاه جمع‌آوری شده از سطح ایران بر اساس ویژگیهای ریخت‌شناسی و سلول‌شناسی انجام شده است. مطالعات سلول‌شناسی 2n=2x=14  را با کاریوتیپ متقارن و کروموزومهای متاسنتریک  برای هر دو گونه نشان داد. گزارش کروموزومهای گونه   Lolium subulatum  برای اولین بار است. مشاهدات نشان می‌دهد که دو گونه به آسانی از همدیگر تفکیک می‌شوند و از طرف دیگر شباهت گونه Loliolum subulatum با گونه‌های جنس Vulpia موجب پیشنهاد انتقال این گونه به جنس Vulpia  می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


Agayev, M. 1996: Advanced squash method for investigation of plant chromosomes. -Institute of Genetics and Selection. Baku 370106. Azarbaijan Republic. 1-20.

Bor, N. L. 1970: Nardurus (Bluff, Nees & Schauber) Reichenb. in Gordon in K. H. Rechinger Flora Iranica, no. 70: 50-51. -Akademische Druch-u. Verlagsanstalt, Graz.

Stace, C. A. 1985: Vulpia C. C. Gmelin and Loloilum V. Krecz. & Bobrov in P. H. Davis  Flora of Turkey and the East Aegean Islands, vol. 9: 451-461. -Edinburgh University Press, Edinburgh.

Parsa, A. 1950: Nadurus in Flore de L”Iran, vol. 5: 750-752. -Publication du Ministere de L” Education Museum d” Histoire Naturelle de L” Tehran, Tehran.

Rohlf, F. J. 1997: NTSYS-pc version 2.2. Numerical Taxonomy and Multivariate. Analysis System Exter Publ. New York.

Sharma, A. & Sharma, A. 1999: Plant chromosome. -Harwood Academic Publishers. Australia. 17-19.

Stace, C.  A. 1978: Changing concepts of the genus Nardurus Reichenb. (Gramineae). Flora Europaeae. Notulae systematicae (ed. Heywood, V. H.). 20: 344- 350.

Stebbins, G. L. 1971: Chromosomal evolution, higher plants. -Edvard Arnold Publishers. London.