گزارش یک گونه جدید از جنس Potamogeton متعلق به تیرهPotamogetonaceae برای فلور آبزی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی پژوهش / مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

طی نگارش تیره Potamogetonaceae برای فلور ایران و شناسایی نمونه های جمع آوری شده از دریاچه گهر گونه Potamogeton alpinus Balb. برای اولین بار شناسایی و به عنوان گزارش جدیدی برای فلور آبزی ایران معرفی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Akhani, H. 1998: Plant Biodiversity of Golestan National Park, NE Iran. –Tehran.

 Assadi, M. 1986: Plan of the Flora of Iran. –Tehran.

 Dandy J. E. 1971: Potamogetonaceae in K. H Rechinger (ed.) Flora Iranica no. 83. -Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt.

Dandy, J. E. 1980: Potamogetonaceae in Tutin, T. G., Hywood, V. H., Burges, N. A., Moore, D. M., Valentine, D. H., Walters, S. M. & Webb, D. A Flora Europaea. 5: 7-11. -Cambridge University Press.

Dinarvand. M. 2009: Two new records of the genus Potamogeton (Potamogetonaceae) for the aquatic flora of Iran. -Iran. J. Bot. vol 15 (2) 164-166.

Feinbrun-Dothan, N. 1986: Potamogetonaceae in Flroa Palaestina vol. 4: 6-12. –Jerusalem.

Khadija Aziz & S. M. H. Jafri 1975: Potamogetonaceae in Nasir & Ali Flora of West Pakistan no. 79: 1-4. -University of Karachi.

Uotila, P. 1984: Potamogetonaceae in P. H. Davis (ed.) Flora of Turkey and the East Aegean Islands vol. 8: 17-22. -Edinburgh.

 Yuzepchuk, S. V. 1934: Potamogetonaceae in V. L. Komarov Flora of the U. S. S. R. vol. 1: 230-263, translated by Israel program for scientific translations in 1968. -Leningrad.