دوره و شماره: دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-136 
6. بررسی آرایه شناسی جنس Acanthophyllum از تیره میخک در ایران

صفحه 24-39

شیرین بصیری اصفهانی؛ بتول بیدی؛ مصطفی اسدی؛ محمد رضا رحیمی نژاد


9. مطالعه بیوسیستماتیکی چهار واریته Alyssum minus (Brassicaceae) در ایران

صفحه 55-62

منیژه پاکروان‏؛ زهرا ناظم بکائی؛ سمن بلوریان


12. گزارش جدید جنس تک گونه ای Monerma برای فلور ایران

صفحه 75-77

علیرضا نقی نژاد؛ فرخ قهرمانی نژاد؛ حسین بهاری


14. میکرومورفولوژی خامه در قبیله Fabeae (Fabaceae)با تاکید بر جنس Lathyrus

صفحه 81-87

رقیه اسکوئیان؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو؛ علی اصغر معصومی؛ طاهر نژاد ستاری؛ ولی الله مظفریان


15. تنوع مورفولوژیکی گیاه مرزنجوش (Origanum vulgare) در ایران

صفحه 88-97

سید علی اندی؛ وحیده ناظری؛ ذبیح اله زمانی؛ جواد هادیان


16. ریخت شناسی دانه گرده در جنسL. Fumaria (Papaveraceae) در ایران

صفحه 98-104

مریم کشاورزی؛ فاطمه ابراهیم زاده آرائی؛ فرزانه حبیبی تیرتاش؛ مسعود شیدایی


19. بررسی و مطالعه فلور خزهای ارتفاعات الوند همدان، غرب ایران

صفحه 125-132

سوگل فریدونفر؛ سعید شیرزادیان؛ مسعود رنجبر؛ فرخ قهرمانی نژاد