کلیدواژه‌ها = new species
تعداد مقالات: 113
101. زیر‌گونه جدیدی از جنس Liliaceae) Tulipa) در ایران

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 65-67

شیرین زجاجی‌فر؛ مسعود شیدایی


103. یادداشتهای مهم درباره زیر‌جنس Tragacantha از جنس Astragalus از ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 309-326

علی اصغر معصومی


104. دو گونه جدید و گزارش یک گونه جدید از جنس کوزینیا (بخش Cynaroideae ) از غرب ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 259-269

فریده عطار؛ احمد قهرمان


105. مطالبی پیرامون آرایه Allium L. subgen. Melanocrommyum (Webb. & Berh.) Rouy در ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 223-232

آرنیس سیسومز


106. معرفی دو گونه جدید از جنس های Jurinea و Scrophularia از جنوب شرقی ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 245-250

احمد قهرمان؛ سید منصور میرتاج الدینی


107. دو گونه جدید از تیره‌های گل سرخ و گل گاوزبان از ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 181-186

محبوبه خاتم ساز


108. معرفی گونه Sedum elburzense از تیره Crassulaceae در ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 163-166

خدیجه اخیانی؛ مصطفی اسدی


109. دو گونه جدید جنس Vincetoxicum از ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 105-110

محمود ضعیفی


110. سه گونه جدید از تیره Boraginaceae (گاو زبان) از ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 1-8

محبوبه خاتمساز


111. معرفی دو گونه جدید و یک گونه نادر از جنس کوزینیا ( بخش Cynaroideae ) از ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 15-22

احمد قهرمان؛ فریده عطار


112. گونه‌های جالب دیگری از جنس Astragalus بخش Hymenostegis در ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 35-41

علی اصغر معصومی؛ فرخ قهرمان نژاد


113. دو گونه جدید از جنس .Nepeta L از تیره نعنا در ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 43-48

زیبا جمزاد