سه گونه جدید از تیره Boraginaceae (گاو زبان) از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده

سه گونه جدید از تیره گاوزبان به نامهای Cynoglossum semmanicum از مرکز و Paracaryum khorassanicum از شمال شرقی و Solenanthus bakhtiaricus از جنوب غربی ایران نام گذاری و معرفی می‌گردند. گونه‌های نزدیک به گونه‌های جدید مورد توجه قرار گرفته و اختلافات آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها