کلیدواژه‌ها = Fabaceae
تعداد مقالات: 36
2. گونه جدیدی از بخشه Hypoglottidei سرده گون (تیره باقلاییان) از ایران

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 95-102

علی باقری؛ محمد محمودی؛ علی اصغر معصومی؛ فرانک آر. بلاتنر


3. عدد کروموزومی چند گونه گیاه آوند دار از ایران

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 140-144

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی


4. ریخت‌شناسی دانه اطلاعات قرابت فیلوژنتیک بین گونه‌هایMedicagoid Trigonella و Medicago و Melilotus را با استفاده از مارکرمولکولی ITS تکمیل می نماید

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-51

سیما خندانی؛ مصطفی اسدی؛ ایرج مهرگان؛ طاهر نژادستاری؛ رمضانعلی خاورری نژاد


5. اهمیت تاکسونومیکی ریخت‌شناسی گل در گونه‌های چند ساله شنبلیله Trigonella)) در ایران

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 106-114

مجید آقااحمدی؛ حجت اله سعیدی؛ مصطفی اسدی


6. بررسی تاکسونومی جنس Lotus در ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 16-20

نسترن جلیلیان؛ مصطفی نعمتی پیکانی؛ مصطفی اسدی


7. نگرشی اجمالی بر جنس گون در کوه بز قوش

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 94-100

علی اصغر معصومی؛ ولی اله مظفریان؛ عادل رمضانی


8. بازنگری تاکسونومیکی جنس Vicia از تیره بقولات در ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 155-164

نسترن جلیلیان؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ علی اصغر معصومی؛ حسین معروفی


9. واریته جدید (Onobrychis oxyptera Boiss. var. unifoliolata (Fabaceae از ایران

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 173-175

حسن امیرآبادی زاده؛ فرنگیس قنواتی


10. تاکسونومی جنس (Oxytropis (Fabaceae در ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-28

علی‌اصغر معصومی


11. گزارش دو گونه جدید Medicago biflora و Trigonella tenuis از تبار Trifolieae در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 235-238

مسعود رنجبر؛ زهرا حاج مرادی


12. آنالیز محدوده کمیابی تیره باقلائیان به جزء جنس گون در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 327-337

طلیعه السادات موسوی؛ احمدرضا خسروی


13. گونه‌ای جدید از جنس اسپرس (تیره بقولات) در ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 55-58

حسن امیرآبادی زاده؛ فرنگیس قنواتی


14. بازنگری تاکسونومیک گونه Onobrychis crista-galli (L.) Lam. در ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 104-107

فرنگیس قنواتی


15. گزارش‌ها و مترادف جدید از جنس گون، بخش‌هایAmmodendron و Caprini از ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 76-83

یاسمین ناصح؛ محمدرضا جوهرچی


16. بازنگری تاکسونومی بخش Fragifera (Vesicaria) از جنس Trifolium از تیره بقولات در ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 22-30

مریم حائری‌نسب؛ محمد رضا رحیمی نژاد


17. گونه Astragalus leucargyreus Bornm. چیست و موقعیت سیستماتیکی آن چگونه است

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 67-75

محمد مهدی دهشیری؛ علی اصغر معصومی؛ حسین مصطفوی


18. گونه جدید Astragalus montismishoudaghi از جنس گون از شمال غرب ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 178-180

رضا شیخ‌اکبری مهر؛ مجید قربانی نهوجی؛ عباس سعیدی


19. تکوین رویان و کیسه رویانی در پنج گونه از گون‌های ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 167-174

مژگان فرهنگی ثابت؛ احمد مجد؛ طاهر نژاد ستاری؛ علی اصغر معصومی؛ علی مازوجی


21. میکرومورفولوژی خامه در قبیله Fabeae (Fabaceae)با تاکید بر جنس Lathyrus

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 81-87

رقیه اسکوئیان؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو؛ علی اصغر معصومی؛ طاهر نژاد ستاری؛ ولی الله مظفریان


22. یافته‌های تکمیلی از جنس گون بخش Hymenostegis (باقلائیان) در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 15-19

علی باقری؛ علی اصغر معصومی؛ فرخ قهرمانی نژاد


23. الگوی پراکندگی تیره باقلائیان (به جز جنس گون) در ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 303-313

طلیعه السادات موسوی؛ احمدرضا خسروی


24. دو گونه جدید گون از بخش Astragalus sect. Ammodendron Bge. از ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 221-224

یاسمین ناصح؛ محمدرضا جوهرچی؛ علی‌اصغر معصومی


25. گونه جدید Fabaceae) Astragalus andabadensis) از بخش Incani از استان زنجان، ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 175-177

فرخ قهرمانی نژاد؛ علی باقری