بررسی تاکسونومی جنس Lotus در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

2 مربی پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

3 استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

چکیده

جهت بررسی تاکسونومی جنس Lotus در ایران نمونه‏ های گیاهی هرباریوم‏های مختلف ایران مورد مطالعه قرار گرفت و جهت تکمیل مطالعات به رویشگاههای آنها مراجعه گردید. کلید شناسایی گونه‏ ها به همراه مشخصات نمونه‏های انتخاب شده از هر تاکسون ارایه گردید. بر اساس نتایج 8 گونه از جنس Lotus در ایران شناسایی گردید و همچنین تغییرات زیر اعمال گردید: دو واریته­ی var. corniculatus و var. tenuifolius L. از گونه L. L. corniculatus پذیرفته شد؛ گونه‌های L. tenuis Waldst. & Kit. ex Willd. و L. krylovii Schischk. & Serg. مترادف گونه L. corniculatus var. tenuifolius L. قرار گرفتند؛ واریته‌های L. corniculatus L. subsp. corniculatus var. hirsutus W. D., var. kochii Chrtkova- Zertova; J. Koch وvar. brachyodon Boiss. مترادف با L. corniculatus L. var. corniculatus قرار گرفتند؛ گونه L. michauxianus Ser. مترادف با L. gebelia Vent. قرار گرفت. همچنین گونهL. gebelia Vent. بدون هرگونه واحد تحت گونه­ای پذیرفته شد.

کلیدواژه‌ها


Arambarri, AM. 1999: Illustrated catalogue of Lotus L. seeds. (Fabaceae) In'Trefoil: The Science and Technology of Lotus'. no. 28. PR Beuselinck (ed.) pp. 21–41. American Society of Agronomy and Crop Science Society of America: Madison, Wisconsin.

Arambarri, AM 2000: A cladistic analysis of the world species of Lotus L. (Fabaceae: Loteae). - Cladistics 16: 283-297.

Assadi, M. 1988: Plan of the Flora of Iran. Research Institute of Forests and Rangelands. - Tehran.

Ball, P. W. 1968: Lotus L. In: Tutin, T. G., Heywood, V. H., Burges, N. A., Moore, D. M., Valentine, D. H., Walters, S. M., Webb, D. A. (eds.), Flora Europaea 2: 173-176. – Cambridge University Press. London.

Brand, A. 1898: Monographie der Gattung Lotus. Botanische Jahrbucher fur Systematik, Pflanzengeshich Pflanzengeographie 25: 166-232.

Chrtkova – Zertova, A. 1984: Papilionaceae II - Lotus. In. Rechinger, K. H. (ed.), Flora Iranica 157: 327-341. - Akademische Druck-u., Verlagsanstalt, Graz.

Gillet, J. B. (1958). Lotus in Africa south of the Sahara (excluding the Cape Verde islands and Socotra) and its distinction from Dorycnium. Kew Bull. 13: 361-381.

Heyn, C. C. 1970: Lotus L. In: Davis, P. H. (ed.), Flora

of Turkey and the East Aegean Islands 3: 18-531. – Edinburgh university press, Edinburgh.

Kirkbride, J. H., Jr. 1999: Lotus Systematics and Distribution. In'Trefoil: The Science and Technology of Lotus'. no. 28. PR Beuselinck (ed.) pp. 1-20. American Society of Agronomy and Crop Science Society of America: Madison, Wisconsin.

Linnaeus, C. 1753: Species Plantarum. 1st. ed. Rep. 1959, by Bernard quaritch Ltd., London. 2: 778-781.

Mousavi, M. 1974: Study of Lotus species and their geographical distribution in Iran. Research Institute of Plant Pests and Diseases, Tehran.

Parsa, A., 1948: Flora de l’Iran 2: 439-455 Publication du Ministere de Education, Museum Histoire Naturelle de Tehran, Tehran.

Polhill, R. M. 1981: Tribe Loteae DC. (1825). In. Polhill, R. M. & Raven, P. H. (eds.), Advances in Legume Systematics 1: 371-374. Royal Botanic Gardens, Kew.

Polhill, R. M. and Raven P. H. 1981: Evolution and Systematics of the Leguminosae. In. Polhill R. M. and Raven P. H. (eds.). Advances in Legume systematics, 1: 1-26. Royal Botanic Gardens, Kew.

Townsend, C. C. 1974. Lotus. In. Townsend, C. C. & Guest, E. (eds.), Flora of Iraq 3: 200-211. - Baghdad.