واریته جدید (Onobrychis oxyptera Boiss. var. unifoliolata (Fabaceae از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی.

2 دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات اصلاح بذر و نهال کرج.

چکیده

واریته Onobrychis oxyptera var. unifoliolata به عنوان یک آرایه جدید انحصاری برای ایران از استان فارس در جنوب غرب ایران معرفی و شرح داده می‌شود و تصویری از آن ارائه می‌گردد. این آرایه به جنس Onobrychis، زیر جنس Sisyrosema و بخش Heliobrychis تعلق دارد و از واریته تیپ با داشتن برگهای ساده تشخیص داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Aktoklu, E. 2001: Two new varieties and a new record in Onobrychis from Turkey. -Turkish Journal of Botany 25: 359–363.

Amirabadi-zadeh, H., Abbassi, M. & Ranjbar. M. 2007: A new species of Onobrychis sect. Heliobrychis (tribe Hedysareae) from Iran. -The Iranian Journal of Botany 13: 53-56.

Amirabadi-zadeh, H. 2011: New records of Hedysareae (Papilionaceae) from Iran. -The Iranian Journal of Botany 17: 63-68.

Amirabadi-zadeh, H. & Ghanavati. F. 2012: A new species of Onobrychis (Fabaceae) from Iran. -The Iranian Journal of Botany 18: 55-58.

Boissier, E. 1872: Onobrychis in Flora Orientalis vol. 2: 525-553. –Genevae and Basileae

Grossheim, A. A. 1948: Leguminosae: Onobrychis in Shishkin B. K. & E. G. Bobrov (eds.), Flora of the U.S.S.R., vol 13: 319-367. –Moscova & Leningrad. (English translation 1972).

Hedge, I. C 1970: Onobrychis in Davis P. H. (ed). Flora of Turkey and the East Aegean Islands vol. 3: 560-589. -Edinburgh: University Press.

Kariatin, I. I. 1954: Onobrychis in Flora of Azerbaijan, vol. 5: 458-470. -Academy Navk Azerbaijan SSR, Baku.

Ranjbar, M., Amirabadizadeh, H., Karamian, R., & Ghahremani, M. A. 2004: Notes on Onobrychis sect. Heliobrychis (Fabaceae) in Iran. -Willdenowia 34: 187–190.

Ranjbar M., Karamian R. & Afsari S. 2010: Meiotic chromosome number and behaviour of Onobrychis avajensis  (Fabaceae): a new species from western Iran. -Plant Ecology and Evolution. 143: 1-6.

Rechinger, K. H. 1984: Onobrychis in Rechinger, K. H. Flora Iranica, no 157: 389–459. -Akademische Druck-u.-Verlagsanstalt. Graz.

Sirjaev, G. 1926: Onobrychis Generis Revisio Critica. -Publications of the Faculty of Science, University of Masaryk (Brno) 76: 1-165.

Takhtajan, A. L. 1962: Onobrychis in Flora of Armenia, vol. 4: 249-270. Academy of sciences of Armenistan SSR, Erevan.

Townsend C. C. 1974: Onobrychis in Flora of Iraq, vol. 3: 471-493. -Published by the Ministry of

Agriculture of the Republic of Iraq, Baghdad.

Yildiz, B., Ciplak, B. & Aktoklu, E. 1999: Fruit morphology of sections of the genus Onobrychis Miller (Fabaceae) and its phylogenetic implications. -Israel Journal of Plant Sciences. 47: 269-282.