ریخت‌شناسی دانه اطلاعات قرابت فیلوژنتیک بین گونه‌هایMedicagoid Trigonella و Medicago و Melilotus را با استفاده از مارکرمولکولی ITS تکمیل می نماید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده

ارتباط فیلوژنتیکی 11 گونه متعلق به Medicagoid Trigonella و 6 گونه متعلق به Trigonella غیر Medicagoid، یک گونه از هر کدام از جنس‌های Medicago و Melilotus با استفاده از توالی منطقه ITS با روش ماکزیمم پارسیمونی وبایسین قبلاً انجام شد. در این مقاله بررسی‌های ریختی دانه توسط میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ و استریومیکروسکوپ انجام گرفت. نتایج بدست آمده از ریخت‌شناسی دانه با نتایج حاصل از مطالعات ITS همخوانی دارد و گونه‌های Medicagoid Trigonella در یک دندروگرام با حمایت بالا قرار گرفته و منوفیلتیک هستند. همچنین نتایج مطالعات مورفولوژی دانه قرار گرفتن گونه‌های بخشه‌های Bucerates وLunatea متعلق به گروه Medicagoid Trigonella  در دو زیر خوشه نزدیک به هم را تایید می‌کند. در هردو مطالعه انجام یافته گونه Medicago radiata به عنوان گروه خواهری گونه‌های مورد مطالعه در نظر گرفته شد. این نتایج هماهنگی نتایج مورفولوژیکی و مولکولی را در حل اختلافات تاگزونومیکی بیان می‌دارد.

کلیدواژه‌ها


Bena, G. 2001: Molecular phylogeny supports the morphologically based taxonomic transfer of the “Medicagoid” Trigonella species to the genus Medicago L.-Plant Syst. Evol. 229: 217-236

Ceter, T., Pinar, M., Akan, H., Ekici, M. & Aytac, Z. 2012: Comparative seed morphology of Trigonella L. species (Leguminosae) in Turkey. -Afr. J. Agric. Res. 7 (3): 509-522.

Dangi, R., Tamhankar, S., Choudhary, R.K. & Rao, S. 2016: Molecular phylogenetics and systematics of Trigonella L. (Fabaceae) based on nuclear ribosomal ITS and chloroplast trnL intron sequences.-Genetic. Resour. Crop. Evol. 63(1):79-96.

Downie, S.R., Katz-Downie, D.S., Rogers, E.J., Zvjewski, H. L. & Small, E. 1998: Multiple Independent losses of the plastid rPoC1 intron in Medicago (Fabaceae) as inferred from phylogenetic analyses of nuclear ribosomal DNA internal transcribed spacer sequences. -Can. J. Bot. 76 (5): 791-803.

Gazara, M., Kamel, W., Haider, A. 2001: Cladistic analysis of the genera: Trifolium, Trigonella and Melilotus (Fabaceae; Papilionaceae). -Egypt. J. Biol. 3: 161-170.

Gunes, F. & Cirpici, A. 2011: Seed characteristics and testa textures some taxa of genus Lathyrus L. (Fabaceae) from Turkey. -Int. J. Agric. Biol. 13 (6): 1814-9596.

Gunes, F. 2013: Seed characteristics and textures of Pratensis, Orobon, Lathyrus, Orobastrum and Cicercula srctions from Lathyrus (Fabaceae) in Turkey. -Plant Syst. Evol. 299: 1935-1953.

Khandani, S., Assadi, M., Nejadsattari, T. & Mehregan I. 2016a: Phenetic analysis of genera Medicagoid Trigonella, Medicago and Melilotus (Fabaceae) on seed coat in Iran.-Biodiversitas vol 17, No. 1: 162-171.

Khandani S., Assadi M., Mehregan I. & Nejadsattari T. 2016 b: Phylogenetic analysis of Medicagoid Trigonella L. species based on ITS sequence data. Ambient Science. vol. 3: 35-39.

 Lersten, NR., Gunn, CR. 1982: Testa characters in tribe Vicieae with notes about tribes Abreae, Cicereae, and Trifolieae (Fabaceae).-U. S. Department of Agriculture Technical Bulletin. No. 1667: 1-40.

 Mirzaei, L., Assadi, M., Nejadsatari, T. & Mehregan, I. 2015a: Seed surface morphology in some species of the Colutea L. (Fabaceae) in Iran. -Adv. Biores. 6 (5): 105-109.

 

 Mirzaei, L., Assadi, M., Nejadsatari, T. & Mehregan, I. 2015b: Comparative seed and leaf micromorphology of Colutea species (Fabaceae) from Iran. -Environ. Exp. Biol. 13: 183-187.

 Ozbek, F., Ozbek, MO. & Ekici, M. 2014: Morphological, anatomical, pollen and seed morphological properties of Melilotus bicolour Boiss & Balansa (Fabaeae) endemic to Turkey. -Aust. J. Crop. Sci. 8 (4): 543-549.

Pinar, MN., Duran, A., Ceter. T., Tug, N. 2009: Pollen and seed Morphology of the Genus Hesperis L. (Brassicaceae) in Turkey. -Turk. J. Bot. 83-96.

Rechinger, K.H. 1984: Trigonella. -Flora Iranica 157: 207-253. Graz.

Salimpour, F., Safiedin, M., Sharifnia, F. 2013: Phylogenetic relationships between Trigonella species (Bucerates section) using ITS markers and morphological traits. -J. Bio. Env. Sci. 3 (12): 116-124.

Small, E., Brookes, B., Lassen, P. 1990: Circumscription of the genus Medicago (Leguminosae) by seed characters. -Can. J. Bot. 68: 613-629.

Small, E. 1987: Generic changes in Trifolieae subtribe Trigonellinae. -Advances in Legume. Vol. 3. -Royal Botanic Gardens, Kew. 169-181.

Steele, KP. & Wojciechowski, MF. 2003: Phylogenetic analyses of tribes Trifolieae and Vicieae, based on sequences of the plastid gene matk (Papilionoideae: Leguminosae). -Advances in Legume Systematics, part 10, Higher Level Systematics. Royal Botanic Gardens, Kew.

Steele, KP., Ickert-Bond, M., Zarre, S., Wojciechowski, MF. 2010: Phylogeny and character evolution in Medicago (Leguminosae). Evidence from analyses of plastid trn/matk and nuclear GA30X1 sequences. Am. J. Bot. 97: 1142-1155.

Teixeira, de QR., Azevedo, de TAM., Lewis, GP. 2013: Seed morphology: an addition to the taxonomy of Tephrosia (Leguminoseae, Paplionoideae, Millettieae) from South America. Plant Syst. Evol. 299: 459-470

Tia, WK. 2004: Tribe Trifolieae: Evidence from seed characters. Pak. J. Biol. Sci. 7 (7): 1287-1302.

 Turki, Z., El-Shayeb, F., Abozeid, A. 2013: Seed morphology of some Trigonella L. species (Fabaceae) and its taxonomic significance. Int. J. Sci. Res. 2319-7064.