اهمیت تاکسونومیکی ریخت‌شناسی گل در گونه‌های چند ساله شنبلیله Trigonella)) در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 Department of Biology, Faculty of science, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

تعیین محدوده سرده‌ها در زیرتباره Trigonellinae Small یکی از بحث برانگیزترین موضوعات تاکسنومیکی در این زمینه در حدود 100 سال گذشته بوده است. طرح صفات جدا کننده متعدد توسط گیاه‌شناسان مختلف موید این ادعا می‌باشد. صفات مربوط به قطعات گل به خوبی دیگر ویژگی‌های رویشی به طور گسترده‌ای تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله براساس 5 صفت کیفی و 19 صفت کمی مربوط به قطعات گل گونه‌های متعلق به سرده Trigonella (به طور خاص گونه‌های چندساله متعلق به بخشEllipticae ) از دیگر سرده‌های این زیر تباره جدا شده است و نتایج به دو شکل طرح درختی و طرح پراکنده (Scatter plot) نمایش داده شده است. قرارگیری گونه‌های شبه یونجه (Medicagoid) مربوط به بخش Bucerates و یونجه در یک شاخه و حضور گونه Melilotus indicus به همراه سایر گونه‌های یکساله شنبلیله در یک شاخه مجزا از نتایج اصلی این مطالعه می باشند.
 

کلیدواژه‌ها