کلیدواژه‌ها = taxonomy
تعداد مقالات: 97
51. تاکسونومی جنس Nanorrhinum ازتیره Scrophulariaceae در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 114-124

صدیقه یوسف نعنایی؛ دکتر اختر توسلی


52. مروری بر جنس‌های Bidens و Eclipta در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 87-90

عفت جعفری؛ غلامعباس قنبریان


53. مطالعه بیوسیتماتیکی برخی گونه های جنس خشخاش (Papaver) در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 54-68

فریبا شریف نیا؛ سوده حیدریان؛ فهیمه سلیم پور


54. مطالعاتی روی جنس Orobanchaceae) Orobanche) در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 107-113

دکتر شهریار سعیدی مهرورز؛ عباس ترابی؛ فاطمه آقا بیگی


55. بازنگری جنس .Asteraceae, Senecioneae) Senecio L) در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 96-106

الهه لطفی؛ دکتر مهدی یوسفی؛ دکتر مصطفی اسدی


57. گزارش گونه .Calendula karakalensis Vass برای اولین بار از ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 183-185

عفت جعفری؛ محمد رضا جوهرچی


59. بررسی میکروماکرومورفولوژی برخی گونه‌های جنس Lathyrus در ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 205-212

فریبا شریف‌نیا؛ روشنک سلیمانی؛ فهیمه سلیم‌پور


60. بررسی مورفولوژیکی و میکرومورفولوژیکی جنس (Nonea Medicus (Boraginaceae در ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 129-139

منیژه پاکروان فرد؛ عطیه نژاد فلاطوری؛ اختر توسلی


61. چهار واریته جدید و گزارش یک زیرگونه از جنس Papaver در ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 63-67

زهرا توکلی


62. تاکزونومی تجربی جنس بید در ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 3-20

علی اصغر معصومی


63. چهار گونه جدید از جنس Asteraceae) Cousinia ) در ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 36-44

مصطفی اسدی


64. مطالعات تشریحی جنس شیرخشت در ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 96-104

نعمت الله راعی نیاکی؛ فریده عطار؛ حسین معروفی


65. مطالعاتی بر روی جنس (Cistanche (Orobanchaceae در ایران

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 95-99

شهریار سعیدی مهرورز؛ ربابه شاهی شاوون


66. تشریح برگچه و محور برگ در گونه های ایرانی جنس گلسرخ به عنوان ابزاری تاکسونومیکی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 156-164

نرگس فاطمی؛ فریده عطار؛ محمد حسن عصاره؛ بهنام حمزه


67. یک گونه جدید و منحصر به فرد از جنس افرا به نام (Acer mazandaranicum (Aceraceae از جنگلهای ساری، شمال ایران

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 81-86

طیبه امینی؛ حبیب زارع؛ مصطفی اسدی


68. مطالعه میکرو- ماکرومورفولوژی گونه‌های جنس لاله کوهی (.Glaucium Mill) در ایران

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 23-38

افسانه گران؛ فریبا شریف نیا


69. مطالعه تشریحی برگ .Artemisia L در ایران و کاربرد تاکسونومیکی آن

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 54-69

سید نصر نوربخش؛ احمد قهرمان؛ کاظم مهدی قلی؛ فریده عطار


70. گونه جدید از جنس گون از ایران

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 87-88

علی اصغر معصومی؛ ولی الله مظفریان


71. مطالعاتی روی جنس Hieracium در ایران

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 89-91

زهرا توکلی؛ مصطفی اسدی


72. دو گونه جدید از جنس گون در ایران

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 78-81

علی اصغر معصومی


73. یادداشتهایی در خصوص تاکسونومی بخش Astragalus sect. Ammodendron در ایران

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 82-86

مسعود رنجبر؛ علی اصغر معصومی؛ رویا کرمیان


74. گزارش گونه Taraxacum aurantiacuDahlstm Dahlst برای اولین بار از ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 47-48

عفت جعفری؛ مصطفی اسدی


75. بررسی های تاکسونومی جنس Sisymbrium در ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 49-52

منصوره خداشناس؛ مصطفی اسدی