بررسی مورفولوژیکی و میکرومورفولوژیکی جنس (Nonea Medicus (Boraginaceae در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، گروه زیست شناسی دانشگاه الزهراء.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه زیست شناسی دانشگاه الزهراء.

چکیده

جنس Nonea Medik. با حدود 35 گونه ، یکی از بزرگترین جنسهای خانوادۀ Boraginaceae، قبیلۀ Boragineae، در جهان است. در این بازبینی، بیشتر ازصفات زایشی، که عموماً کمتر تحت تأثیر محیط قرار می‌گیرند،  استفاده شده ­است. صفات زایشی مورد نظر شکل کلاله، موقعیت کلاله نسبت به بساکها، شکل فلس گلوگاه، رنگ، شکل و تقارن گل و صفات مربوط به مریکارپ نمونه ها بوده است. همچنین کلید شناسایی گونه‌ها بر اساس صفات ساختاری و ریز ساختاری پیشنهاد شده است.در این بررسی برای اولین بار صفات ذکر شده در مورد گونه های N. diffusa Boiss. et Buhse، N. lutea (Desr.) DC. var. flavescens Lipsky N. melanocarpa Boiss.، N. persica Boiss. var. suchtelenioides (Riedl) Falatoury & Pakravan، N. rosea (Bieb.) Link و N. turcomanica M. Popشرح داده شده است.
Nonea suchtelenioides H. Riedl به سطح واریته ای از N. persicaکاهش یافته و به صورتN. persica Boiss. var. suchtelenioides (Riedl) Falatoury & Pakravan معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها


Baytop, A. 1979: Nonea in Davis, P. H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, vol. 6: 404-414. -Edinburgh University Press.

Bigazzi M & Selvi F. 1998: Pollen morphology in the Boragineae Bercht & J Presl (Boraginaceae) in relation to the taxonomy of the tribe. –Pl. Sys. Evol. 213: 121–151.

Bigazzi M & Selvi F. 2000: Stigma form and surface in the tribe Boragineae (Boraginaceae): micromorphological diversity, relationships with pollen and systematic relevance. –Canadian Journal of Botany 78: 388–408.

Khatamsaz, M. 2002. Nonea in Assadi, M. & al. (ed.), Flora of Iran, no. 39: 191-214. -Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran.

Popov, MG. 1953: Nonea in Komarov, V. L. (ed.) Flora SSSR, vol. 19: 237-257. -Moskva & Leningrad,  translated from Russian (1986), Bishen Singh Mahendra Pal Singh, India.

Riedl, H. 1967: Boraginaceae in Rechinger K. H. (ed.) Flora Iranica no. 48. –Akademische Druck-u. Verlagsanstalt, Graz.

Selvi, F. & Bigazzi, M. 2001: The Nonea pulla group (Boraginaceae) in Turkry. -Pl. Syst. Evol. 227: 1-26.

Selvi, F., Papini A. & Bigazzi, M. 2002: Systematics of Nonea (Boraginaceae-Boragineae): new insights from phenetic and cladistic analyses. -Taxon 51: 719–730.

Selvi, F., Bigazzi, M., Hilger, H. H. & Paini, A. 2006: Molecular phylogeny, morphology and taxonomic re-circumscription of the generic complex Nonea/Elizaldia/Pulmonaria/Paraskevia (Boraginaceae-Boragineae). -Taxon 55 (4): 907-918.