یادداشتهائی بر جنس اسکلروفولاریا در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هرباریوم مرکزی دانشگاه تهران،دپارتمان گیاهشناسی، دانشکده علوم دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

جنس اسکلروفولاریا در ایران مورد بازنگری قرار گرفته است. این جنس در ایران شامل 60 گونه و زیر گونه چند ساله، دو ساله و یکساله بوده که 28 گونه آن انحصاری ایران است (با احتساب گونه های جدید). در این مقاله گونه های S. Iranica  ،S. denaensis و S. papyracea به عنوان گونه های جدیدی از این جنس شرح داده می شوند. این گونه‌ها با نزدیکترین خویشاوندان خود مورد مقایسه قرار می گیرند. زیر گونه S. variegata subsp. rupestris  با زیر گونه  S. variegata subsp. variegata مترادف قرار می گیرد. همچنین کلید شناسائی گونه ها و تصاویر گونه های جدید نیز ارائه می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


Assadi, M. 1989: Plan of the Flora of Iran. –Tehran.

Attar, F. & Hamzeh’ee, B. (in press): Two new species of Scrophularia (Scrophulariaceae) from Iran. - Feddes Repertorium.

Attar, F. M. Joharchi, M. Nowrouzi & A. Hatami, 2006: New species of Scrophularia L. (Scrophulariaceae) from Iran. –Iran. Journ. Bot. 12(2): 193-202.

Grau, J, 1981: Scrophularia in Flora Iranica (Editor, K.H.Rechinger), no. 147: 213-290. -Akademische Druck- u. Verlagsanstatl, Graz, Austria

Lall, S.S. & R.R., Mill, 1978: Scrophularia in Flora of Turkey and the East Aegean Islands (ed., P.H. Davis), vol. 6: 603-647. -Edinburgh, at the University press.

Mabberley, D. J., 1997: The Plant Book (Second Edition). -Cambridge, University Press.