دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 1-63 
5. مطالعه ساختار دانه گرده جنس (Artemisia L. (Asteraceae در ایران

صفحه 21-29

احمد قهرمان؛ سید نصر نوربخش؛ کاظم مهدی قلی؛ فریده عطار


12. گونه جدیدی از جنس Onobrychis بخش Heliobrychis از ایران

صفحه 53-56

حسن امیر آبادی زاده؛ مسعود عباسی؛ مسعود رنجبر