دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، دی 1386، صفحه 64-159 
گونه جدید از جنس گون از ایران

صفحه 87-88

علی اصغر معصومی؛ ولی الله مظفریان


گزارش یک جنس جدید از تیره کاسنی (Soliva pterosperma) از فلور ایران

صفحه 104-106

علیرضا نقی نژاد؛ شهریار سعیدی مهرورز؛ سیده باهره جوادی؛ سمیه رمضانخواه


گزارش گونه .Plantago lachnantha Bge برای اولین بار از ایران

صفحه 107-108

سعید محسن‌زاده؛ وحیده ناظری؛ سید منصور میرتاج‌الدینی


گزارش گونه .Lycium dasystemum Pojark برای اولین بار از ایران

صفحه 109-111

نجمه آزادی؛ وحیده ناظری؛ عبدالحمید نمکی شوشتری؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو


نگرشی بر Artemisia sieberi Besser بر پایه مطالعات فیتوشیمی در ایران

صفحه 120-127

مینا ربیعی؛ عادل جلیلی؛ حسین آذرنیوند؛ زیبا جم زاد؛ حسین ارزانی


آناتومی دمبرگ جنس گون، بخش Incani در ایران یک رویکرد فیلوژنتیکی

صفحه 138-145

احمدرضا محرابیان؛ شاهین زارع؛ دینا عزیزیان؛ دیترش پودلش