مقدمه‌ای بر منطقه انتشار و تاکسونومی جنس Verbascum در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران-ایران

چکیده

بررسی‌های منطقه انتشار جنس گل ماهور Verbascumدر ایران نشان می دهد که 96% گونه‌ها متعلق به ناحیه ایرانی تورانی هستند. تحقیقات تاکسونومیک نشان می‌دهد که در ایران 42 گونه انتشاردارد. گونه V. kermanense  مترادف گونه V. gabrielae  و گونه V. straussi  مترادف گونه V. nudicaule  قرار داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Boissier, E.,1879: Flora Orientalis IV Verbascum L. 298-349 and Celsia L. 349-361. –Genevae & Basiliae.

Huber-Morath, A.,1978: Flora of Turkey,Verbascum, vol. 6: 461-603. –Edinburgh University Press.

Huber-Morath, A.,1981: Flora Iranica, Verbascum no:147: 5-50. -Akademische Druck-u.Verlag sanstal. Graz. Austria.

Murbeck, Sv.1925: Monographe of Celsia, -Lund. Univ. Arsskr. N. F. Avd. 2 (22):1-239.

Murbeck, Sv.1933: Monograph of Verbascum. -Lunds. Univ. Arsskr. N. F. Avd.2 (29): 1-630.

Olmstead, R. G. & P. A. Reevers 1995: Evidence for polyphyly of  The Scrophulariaceae based on chloroplast rbcl and ndhF sequences. -Ann. Missouri Bot. Gard. 82: 176-193.

Parsa, A.1949: Flora de lIran vol. IV, Verbascum 323-334 and Celsia 347-361. –Tehran.