بررسی آرایه شناسی جنس Acanthophyllum از تیره میخک در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد / گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان

2 استاد پژوهش / موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 استاد / گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

در این پژوهش، جنس Acanthophyllum C. A. Mey. در ایران مورد برسی تاکسونومی قرار گرفته است. سه گونه­ی زیر به سطح واریته­هایی از گونه­ی A. bracteatum Boiss. تنزل یافته اند.
A. gracile Bunge ex Boiss., A. pachycephalum Schiman-Czeika & A. kandaharicum Gilli
همچنین نه مترادف­سازی به شرح ذیل ایجاد شد: گونه‌های A. khuzistanicum Rech. f.  و A. leucostegium Schiman-Czeika مترادف گونه A. bracteatum Boiss. قرار داده شدند. گونه A. kurdicum Boiss. & Hausskn. به عنوان مترادف A. crassifolium Boiss. و A. microcephalum Boiss. مترادف A. mucronatum C. A. Mey. شناخته شد. گونه‌های  A. crassinodum Yukhan. & Edmondson  و chloroleucum Rech. f. & Aell. A. مترادف گونه A. glandulosum Bunge ex Boiss. قرار داده شدند. گونه A. borsczowii Litw. مترادف A. elatius Bunge ex Boiss. تشخیص داده شد. گونه A. heterophyllum Rech. f. مترادفA. stocksianum Boiss. و گونه A. heratense Schiman-Czeika به عنوان مترادف A. laxiusculum Schiman-Czeika در نظر گرفته شدند. کلید شناسایی، شرح و پراکنش جغرافیایی تمام تاکسون­های موجود تهیه شده است.

کلیدواژه‌ها


Assadi, M. 1989: Plan of the Flora of Iran. Tehran.

Assadi, M. 1985: The genus Dianthus (Caryophyllaceae) in Iran. –Iranian Journal of Botany vol. 3 (1): 11-54.

Boissier, E. 1810:  Acanthophyllum in Flora Orientalis vol. 1: 560-566. –Genevae & Basilieae.

Boissier, E. 1843: Diagnoses Plantarum Orientalium Novarum e Familiis Thalamifloris 1, 41-44. - Genevae.

Ghaffari, S.M. 2004: Cytotaxonomy of some species of Acathophyllum (Caryophyllaceae) from Iran. –Biologia, Bratislava 59 (1): 53-60.

Ghazanfar, S. A. and Nasir, Y. J. 1986: Caryophyllaceae in Nasir, E. and Ali, S. I. (eds.) Flora of Pakistan no. 175: 102-108. -Department of Botany, University of Karachi, Karachi,

Huber- Morath, A. 1967:  Acanthophyllum in Davis, P. H. (ed.). Flora of Turkey vol. 2,:175-177.
-Edinburgh University Press, Edinburgh.

Joharchi, M. R., Akhani, H. 2006: Notes on the Flora of Iran, eight new plant records from Iran collected from Khorasan and Golestan provinces (N. E. Iran). -Rostaniha (Botanical Jornal of Iran). vol. 7 (supplement 2): 131-137.

Parsa, A. 1951: Flore de lَ  Iran vol. 1: 979- 981 and 1043-1055. -Imprimerie Danesh, Tehran.

Schiman Czeika, H. 1988: Acanthophyllum in Rechinger, K. H. (ed.). Flora Iranica no. 163: 253-330. -Akademische Druck-u, Verlagsanstalt Graz-Austria.

Shishkin, 1936: Acanthophyllum in Flora of the USSR vol. 6: 296-610. –Moskva & Leningrad.

Takhtajan, A. L. 1986: Floristic Regions of the world. -University of California Press, Berkley, USA.

Yukhananov, D. Kh. & Edmondson, J. R. 1977: A new species of Acanthophyllum (Caryophylaceae) from Iran. -Iranian Journal of Botany: 1 (2): 109-112.