دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-75 
1. سه گونه جدید از جنس گون (Astragalus) برای ایران

صفحه 1-5

علی اصغر معصومی؛ ولی اله مظفریان؛ ایوب مرادی؛ علی باقری


2. گونه Trifolium longidentatum، گزارش جدیدی برای فلور ایران

صفحه 6-9

سمیه یوسفی؛ حسین معروفی؛ حجت اله سعیدی


3. مرور تاکسونومیکی گونه Scutellaria multicaulis در ایران

صفحه 10-24

کیوان صفی خانی؛ زیبا جم زاد؛ حجت اله سعیدی


4. گزارش گونه جدیدی از Silene L. (تیره میخکیان) برای فلور ایران

صفحه 25-27

ملیحه نجاتی عدالتیان؛ محمد رضا جوهرچی؛ فرشید معماریانی


5. Barbarea integrifolia DC. گونه گیاهی نادر در استان مازندران

صفحه 28-30

کوروش کاوسی؛ طاهر نژاد ستاری؛ یونس عصری؛ رمضانعلی خاوری‌نژاد؛ حمید اجتهادی


7. تغییرات ریختی راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) در جنگل‌های هیرکانی ایران

صفحه 37-47

پریسا پناهی؛ زیبا جم‌زاد؛ مهدی پورهاشمی؛ مریم حسنی‌نژاد


9. تنوع کاریوتیپی در گونه های جنس ارغوان در ایران

صفحه 56-59

سارا صادقیان؛ سید محسن حسام زاده حجازی؛ احمد حاتمی؛ عفت جعفری


10. مطالعه تاکسونومیک نمونه‌های خاک‌زی سیانوپروکاریوت‌های رشته‌ای فاقد هتروسیست از استان یزد، ایران

صفحه 60-71

فریبا حکم اللهی؛ حسین ریاحی؛ ندا سلطانی؛ زینب شریعتمداری؛ محمد حسین حکیمی میبدی