دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، دی 1396 
شمارش کروموزومی چند گونه گیاهی از ایران

صفحه 136-139

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی