دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1396 
9. ریخت شناسی هاگ سرخس Cheilanthes persica (Bory) Mett. ex Kuhn. و مراحل نموی آن

صفحه 130-135

سید محمد معصومی؛ حمید رضا قاسمپور؛ جواد صبحی


10. شمارش کروموزومی چند گونه گیاهی از ایران

صفحه 136-139

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی