تنوع کاریوتیپی در گونه های جنس ارغوان در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

گیاه ارغوان (Cercis) متعلق به خانواده Caesalpinaceae است. دو گونه از این جنس به نام‌های C. siliquastrum, C. griffithii در ایران حضور دارند. در این پژوهش 4 جمعیت از گونه‌های C. siliquastrum (1 جمعیت) و C. griffithii (3 جمعیت) مورد مطالعه سیتوژنتیکی قرار گرفت و پارامتر‌های کروموزومی در هر جمعیت بررسی شد. کلیه جمعیت‌‌ها با عدد پایه کروموزومی 7n= دیپلوئید و دارای فرمول کاریوتایپی 14x=2n =2 بودند.

کلیدواژه‌ها


Fatih C. & Clifford R. 2009: A molecular phylogenetic study of red buds (Cercis L., Fabaceae) based on its nrDNA sequences.- Pak. J. Bot. 41(4): 1577-1586.

Levan, A.K., Fredga, K., Sandberg, A. A. 1964: Nomenclature for centromic position on chromosomes.- Hereditas. 52: 201-220.

Rechinger, K.H. 1986: in K. H. Rechinger (ed.), Flora Iranica. no 160. Caesalpinaceae. - Graz, Austria.

Romero Zarco C. 1986: A new method for estimating Karyotype asymmetry.- Taxon. vol. 36: 526-530.

Stebbins G.L. 1971: Chromosomal evolution in higher plants.- Edward Arnold Publisher, London, Ltd. Pp. 216.