گونه Trifolium longidentatum، گزارش جدیدی برای فلور ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سیستماتیک گیاهی دانشگاه اصفهان

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

3 گروه زیست شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

گونه Trifolium longidentatum به عنوان یک گزارش جدید از استان کردستان در غرب ایران معرفی می شود. این گونه متعلق به بخشه Trifolium زیر بخشه Ochroleuca است و از نظر تاکسونومی با داشتن دندانه های کاسه بلند، گوشوارک‌های مستطیلی- نیزه ای که چهار پنجم طول آن به دمبرگ متصل شده، گل‌های صورتی کم رنگ و غلاف منقار مانند خمیده از سایر گونه‌ها قابل تشخیص می باشد و در محدوده فلور ایرانیکا گونه ای نزدیک به آن وجود ندارد. ویژگی های ریخت شناسی، زیستگاه و پراکنش جغرافیایی این گونه در ایران و همچنین یک کلید شناسایی برای این گونه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


Ellison, N.W., Liston, A., Steiner, J.J., Williams, W.M. & Taylor, N.L. 2006: Molecular phylogenetics of the clover genus Trifolium (Leguminosae). –Mol. Phylogenet. Evol. 39: 688-705.

Gillett, J.M.X. & Taylor, N.L. 2001: The World of Clovers. Iowa State University Press. 457. –Ames.

Heller, D. 1984: Trifolium in Rechinger, K.H. (ed.) Flora Iranica (Papilionaceae II) no. 157: 275-325. –Graz, Austria.

Moussavi, S.M. 2001:Trifolium diffusum, a new record from Iran. -Rostaniha 2: 57.

Nábělek F. 1923 Iter Turcico-Persicum, Pars I, Plantarum collectarum enumeratio. Spisy Vydávané Přírodovědeckou Fakultou Masarykovy University 35: 1–144.

Nemati, M. 2005: Trifolium sylvaticum Eig. (Papilionaceae), a new record for the flora of Iran. –Iran. J. Bot. 11: 27–29.

Tabad, M.A., Nemati, M. & Jalilian, N. 2015: Trifolium incarnatum L. (Papilionaceae), a new record for the flora of Iran. –Iran. J. Bot. 21: 126–128.

Yousefi, S., Saeidi, H., Maroofi, H., Assadi, M. & Ghaderi, M. 2017: Trifolium kurdistanicum (Trifolieae, .Fabaceae), a new species of Trifolium sect. Trifolium from Iran. –Phytotaxa. 297: 216–220.

Zohary, M. 1970: Trifolium L. in Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey, vol. 3: 384–445.–Edinburgh.

Zohary, M. 1972: Origin and evolution in the genus Trifolium. –Bot. Not. 125: 501–511.

Zohary, M. & Heller, D. 1984: The Genus Trifolium. –Israel Academy of Sciences and Humanities, Jerusalem, Israel.