گزارش گونه جدیدی از Asparagus ، تیره Asparagaceae برای فلور ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

گونه Asparagus capitatus subsp. gracilis برای اولین بار از ایران گزارش می گردد. این گونه از جنوب سیستان و بلوچستان جمع آوری شده است. ویژگیها، محل دقیق جمع آوری، رویشگاه، پراکنش جغرافیایی و آخرین وضعیت نامگذاری گونه توضیح داده می شود.

کلیدواژه‌ها


Baker J. G. (1875). Revision of the genera and species of Asparagaceae. - Bot. J. Linn. Soc., vol. 14:.. 508-632

Browicz K. (1990). Asparagaceae in Rechinger, K. H., Flora Iranica no. 165. -Graz.

Davis P. H. (1984). Flora of Turkey and the east Aegean Island vol. 8: 67-358. - Edinburgh University Press.

Hamdi S. M. M. & Assadi M. (2009). Asparagus khorasanensis (Asparagaceae), a new species from Iran. - Feddes Repertorium 120 (7-8): 419-426. 

Holmgren, P. K. & Holmgren, N. H. (1998). (continuously updated): Index herbariorum. – http: //sciweb. nybg. org/science2/Index Herbariorum. asp

Iljin M. (1935). Asparagus in V. L. Komarov (ed.), Flora URSS. 4: 424-442. - Moskva & Leningerad.

Parsa A. (1949). Flore de I’ Iran 5: 370-386. -Min. de I’ Edue.,, Mus. d’ Hist. Nat.,, Tehran.

Wendelbo P... (1964). Asparagaceae in Rechinger K. H,  Flora of Lowland Iraq 143-160... -Weinheim, J. Cramer.

Wendelbo P (1985). Asparagaceae.. in Townsend C. C. & Guest E. - Flora of Iraq vol. 8: 179-183 1985.