گزارش جدید گونه Sagina procumbens L.، تیره Caryophyllaceae از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهش بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان.

چکیده

به منظور اجرای طرح "تهیه و نگارش فلور ایران به زبان فارسی"، جنس (Caryophyllaceae) Sagina L. کلیه نمونه‌های موجود از این جنس در هرباریوم موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور (TARI) مورد مطالعه و بررسی دقیق مورفومتری قرار گرفته و در نهایت شناسایی علمی گردیدند. از میان نمونه‌های شناسایی شده یک نمونه با نامSaginaprocumbens L.  شناسایی شد در حالی که پیش از این گونه مذکور از ایران گزارش نشده‌است. بنابراین مقاله حاضر گزارش جدیدی برای این گونه از ایران و محدوده فلور ایرانیکا می‌باشد. پراکنش جغرافیایی و تصویر مربوط به گونه ارایه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


Clapham & Jardine 1964: Sagina in Tutin, T. G., Heywood, V. H., Burces, N. A. Flora Europaea. vol. 1, pp. 176 – 178. Cambridge University Press.

Ghazanfar, S., Nasir, A., & Yasin J. 1986: Flora of Pakistan: Caryophyllaceae. Vol. 175. (eflora, Taxon Id. 10166).

Komarov, V. L. 1970: Flora USSR (Caryophyllaceae). Vol. 6, pp. 361 – 365.

McNeill, J. 1967: In Davis, P. H., Flora of Turkey and the Aegean Islands. Edinburgh. Vol. 2

Rabeler, R. K., Hartman, R. L. 2005: Caryophyllaceae in Flora of North America North of Mexico, vol. 5, Oxford University Press, New York.

Rechinger, K. H. 1988: Sagina in Rechinger K. H. (ed.) Flora Iranica: Caryophyllaceae II- Alsinoideae and Silenoideeae. Graz. Vol. 163, pp. 124 - 126.

Shi Zhu Ke & al 2001: Flora of China, Vol. 6: 10-11. (eflora)