گزارش جدید از جنس Sprobolus ، تیره Poaceae برای فلور ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم دریایی، گروه بیولوژی آبزیان، دانشگاه علوم دریایی چابهار

2 استاد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

چکیده

گونه­ ی Sporobolus virginicus واقع در روستای زرآباد، شهرستان چابهار استان سیستان و بلوچستان برای اولین بار از فلور ایران گزارش
می­گردد. این گونه از کشور پاکستان گزارش شده است وبا گونه مشابه خود Sp. helvolus (Trin.) Dur. & Schinz در برابر بودن اندازه پوشه پایینی از نظر طول با پوشینه بیرونی و در صفاتی مانند برگ نیزه ای با نوک تیز، اندازه بساک تقریبا 5/1 میلی متر طول، پوشه دارای مژک از این گونه متمایز می­گردد.

کلیدواژه‌ها


Rechinger, K. H. 1970: Sporobolus in K.H.