کلیدواژه‌ها = Flora Iranica
تعداد مقالات: 6
1. گزارش جدید گونه Sagina procumbens L.، تیره Caryophyllaceae از ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 21-22

فاطمه فدایی


2. گزارش .Potamogeton friesii Rupr به عنوان گونه ی جدیدی برای فلور ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 39-42

شبنم عباسی؛ سعید افشارزاده؛ مهری دیناروند


3. بررسی ریز ریخت‌شناسی و تشریحی گونه Puccinellia dolicholepis به عنوان گزارش جدید برای فلور ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 267-272

مریم عباسی؛ مصطفی اسدی؛ طاهر نژادستاری؛ فریده عطار


4. نگرشی بر Artemisia sieberi Besser بر پایه مطالعات فیتوشیمی در ایران

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 120-127

مینا ربیعی؛ عادل جلیلی؛ حسین آذرنیوند؛ زیبا جم زاد؛ حسین ارزانی


5. گزارش (Sesuvium verrucosum Raf. (Aizoaceae بعنوان گونه ای جد ید برای ایران ومحدوده فلورا ایرانیکا

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 87-89

فاطمه فدائی؛ فریده عطار؛ احمد قهرمان


6. گزارش دو گونه جدید از جنس Euphorbia برای فلور ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 78-80

یاسمین ناصح؛ محمدرضا جوهرچی؛ بهرام زهزاد