گزارش .Potamogeton friesii Rupr به عنوان گونه ی جدیدی برای فلور ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

گیاه Rupr.  Potamogeton friesii برای اولین بار به عنوان گونه­ ای جدیدی برای محدوده فلور ایرانیکا گزارش می­ شود. این گونه از استان های چهار­محال و بختیاری، گیلان، اصفهان و خوزستان جمع­ آوری­ شده است. صفات کلیدی جدا کننده آن با گونه­ های نزدیک شامل عرض برگ بیشتر، تعداد 5-7 رگبرگ و گوشوارک ­های دو قسمتی و در حالت تازه به رنگ قرمز مایل به قهوه ­ای است. در این مقاله توصیف این گونه به همراه تصویر، صفات آناتومی مهم و نقشه پراکنش ارائه می ­شود.

کلیدواژه‌ها


Akhani, H. 1999: Plant biodiversity of Golestan National Park, NE Iran. III. Three new species, one new subspecies and fifteen new records for Iran. –Edinburgh Journal of Botany. 56: 1-31.

Aziz, K and Jafri , S. M. H. 1975: Potamogetonaceae. In: Nasir, E. and Ali, SI. (eds.), Flora of West Pakistan. 79: 1-4.- University of Karachi.

Boissier, E. 1882:Flora Orientalis. vol. 5: 15-19.- Apud H. Georg , Bibliopolam Lugduni Genevae et Basilae.

Dandy, J. E. 1971: Potamogetonaceae in K. H. Rechinger (ed.) Flora Iranica no. 83.- Akademische Druck- und Verlagsanstalt Graz.

Dandy, J. E. 1980: Potamogetonaceae . In: Tutin, T. G., Heywood, V. H., Burges, N. A., Moore, D. M., Valentine, D. H., Walters, S. M. and Webb, D. A. (eds.) Flora Europaea. vol. 5: 7-11.- Cambridge University Press, Cambridge.

Dandy, J. E. 1985: Potamogetonaceae. In: Townsend, C. C. and Guest, E. )eds.) Flora of Iraq. 8: 19-26.-Department of Agriculture and Agrarian reform Republic of Iraq, Baghdad.

Dinarvand. M. 2009: Two new records of the genus Potamogeton (Potamogetonaceae) for the aquatic flora of Iran. –Iran. J. Bot. vol. 15 (2): 164-166.

Dinarvand, M. 2011: New record of the genus Potamogeton (Potamogetonaceae) for the aquatic flora of Iran. Iran. –Iran. J. Bot. vol. 17 (2): 230-232.

Feinbrun-Dothan, N. 1986: Potamogetonaceae in Flroa Palaestina. vol. 4: 6-12. –Jerusalem.

Ledebour, C. F. 1853: Flora Rossica. vol. 4:22-32.- Sumptibus Librariae E. Schweizerbart, Stuttgartiae.

Ramsar. 2014. The List of Wetlands of International Importance. Electronic database accessible at http://www.ramsar.wetlands.org.

Sculthorpe, C. D. 1967: Biology of aquatic vascular plants. 384-387. – Edward Arnold (Publishers) Ltd. London.

Uotila, P. 1984: Potamogetonaceae in P. H. Davis (ed.) Flora of Turkey and the East Aegean Islands vol. 8: 17-22. -Edinburgh.

Wiegleb, G. and Kaplan, Z. 1998: An account of the species of PotamogetonL. (Potamogetonaceae). –Folia Geobotanica. 33: 241-316.

Youhao, G. Haynes, R. R, Hellquist, C. B. and Kaplan, Z. 2010: Potamogetonaceae in Zheng-yi, W., Raven, P. H., Hong , D. Flora of China. vol. 23. – Science Press/Missouri Botanical Garden Press.

Yuzepchuk, S. V. 1968: Flora of the U. S. S. R. vol. 1: 180-205. – Leningrad.