نویسنده = حجت‌الله سعیدی
تعداد مقالات: 8
1. اهمیت تاکسونومیکی ریخت‌شناسی گل در گونه‌های چند ساله شنبلیله Trigonella)) در ایران

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 106-114

مجید آقااحمدی؛ حجت اله سعیدی؛ مصطفی اسدی


2. گونه Trifolium longidentatum، گزارش جدیدی برای فلور ایران

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 6-9

سمیه یوسفی؛ حسین معروفی؛ حجت اله سعیدی


3. مرور تاکسونومیکی گونه Scutellaria multicaulis در ایران

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 10-24

کیوان صفی خانی؛ زیبا جم زاد؛ حجت اله سعیدی


4. اعداد کروموزومی و ویژگی‌های کاریوتیپی گونه‌های انتخابی از سرده پیاز (تیره نرگسیان) بخشه والک‌ها از ایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 158-164

آزاده اخوان؛ حجت الله سعیدی؛ شاهین زارع؛ محمد رضا رحیمی نژاد


5. تحلیل ریزماهوارکی از تنوع ژنتیکی جو خودرو (Hordeum vulgare subsp. spontaneum) در ایران با استفاده از روش‌های نمونه‌برداری مختلف

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 41-50

حامد خدایاری؛ حجت اله سعیدی؛ آزاده اخوان؛ محمد پورخیراندیش؛ تاکاﺋو کوماتسودا


6. بررسی آرایه‌شناسی جنس Cynosurus (Poaceae) در ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 212-219

الهام رضایی؛ حجت‌الله سعیدی؛ محمد‌رضا رحیمی‌نژاد


7. قابلیت انتقال و تنوع ریزماهوارک‌های جو زراعی به گونه‌های واجد ژنوم H در جنس جو (Hordeum vulgare, H. bulbosum)

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 200-211

حامد خدایاری؛ حجت‌الله سعیدی؛ محمدرضا رحیمی‌نژاد؛ تاکائو کوماتسودا


8. مطالعه تاکسونومی، ریخت‌شناسی و سلولی جنس معرفی شده با نام قبلی Nardurus Reichenb. (Poeae, Poaceae) در ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 189-199

سمیه ذوقی؛ حجت‌الله سعیدی؛ محمد‌رضا رحیمی‌نژاد