دوره و شماره: دوره 28، شماره 1، خرداد 1401 
Alcea guestii یک گزارش جدید برای فلور ایران

صفحه 45-50

شهرام بهادری؛ مهناز عربعامری؛ علی سنبلی


Centaurea fenzliiگزارشی جدید برای فلور جنوب قفقاز

صفحه 51-56

آنا آستریان؛ آنوش نرسیسیان؛ الکساندر رودف


بررسی کاریوتیپی سه گونه از مناطق غربی ایران

صفحه 64-68

آناهیتا شریعت؛ عادل جلیلی؛ سعیده‌سادات میرزاده واقفی؛ معصومه خان‏حسنی


شمارش کروموزومی شش گونه از جنس Astragalus (Fabaceae) از ایران

صفحه 69-75

نسترن جلیلیان؛ سارا صادقیان؛ هوشمند صفری؛ عادل جلیلی؛ فرشته اسدی‌کرم