گزارش Atriplex semibaccata از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات و منابع طبیعی اهواز

چکیده

نمونه‌های گونه Atriplex semibaccata از استان خوزستان، جزیره مینو در رویشگاه طبیعی جمع‌آوری شده است. گزارشی از ایران مشاهده نگردیده لذا این گزارش برای اولین بار تلقی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


Hedge, I. C. 1997: Atriplex in K. H. Redhinger (ed.) Flora lranica no. 172.-­Graz.

Zohary, M. 1966: Atriplex in M. Zohary Flora plaestina vol. 1. -Jerusalem.