دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 1-81 
1. اولین گزارش گونه (Psilotum nudum (Psilotaceae از ایران

صفحه 1-3

آیت الله رضایی نودهی؛ شاهپور خانقلی


6. مطالعه دانه گرده جنس .Diplotaenia Boiss در ایران

صفحه 35-40

دینا عزیزیان؛ مرتضی یوسف زادی؛ فرشته افتخار؛ مسعود علیها


10. گونه Sida rhombifolia به عنوان گونه جدیدی برای ایران

صفحه 55-57

طیبه امینی؛ حبیب زارع؛ منیژه پاکروان