گزارش گونه Corydalis integra برای اولین بار از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مزکز تحقیقات منابع طبیعی و علوم حیوانات استان کردستان

چکیده

گونه Corydalis integra به عنوان گزارش جدیدی از ایران معرفی می‌شود. این گونه از منطقه مریوان در استان کردستان جمع‌آوری شده و با داشتن غده تقسیم نشده، برگه کامل، گلآذین پرگل با بیش از 20 گل و گلهای ارغوانی کمرنگ بخوبی از سایر گونه‌ها تفکیک می‌شود. گونه مذکور قبلاً از عراق و ترکیه شناخته شده بود.

کلیدواژه‌ها


Davis, P. H. & Cullen, J. 1965: Corydalis in P. H. Davis Flora of Turkey vol. 1: 238-242.

Liden, M. & Zetterlund, H. 1997: Corydalis, a gardener's guide and a monograph of the tuberous species. -Alpine Garden Society Publications Limited

Townsend, C. C. 1980: Corydalis in C. C. Townsend & Evan Guest Flora of Iraq vol. 4, Part 2: 823-827. - Baghdad.

Wendelbo, P. 1975: Corydalis in K. H. Rechinger Fl. Iranica no 110: 1-23. –Graz.