مطالعه مقدماتی فلور خزه‌ای استان گلستان و مقایسه آن با فلور خزه‌ای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه شناسی دانشکده علوم دانشگاه تهران

2 هرباریوم مرکزی دانشگاه تهران دانشکده علوم گروه گیاه شناسی

3 دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات

چکیده

در تحقیق فلورستیک خزه‌های استان گلستان که جمع‌آوری نمونه های آن در 39 ایستگاه در این استان صورت گرفت، 117 گونه از مجموع نمونه‌های جمع‌آوری شده شناسائی گردید که در مقایسه با کل گونه‌های فلور خزه در ایران که دیگران جمع‌آوری کرده و یا در منابع موجود است یک سوم آن را تشکیل می دهد. لیست حاضر، علاوه بر خزه های جمع‌آوری شده در این تحقیق شامل لیست کل خزه‌های ایران نیز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


Agnew, S. & Vondracek, M. 1975: A moss flora of Iraq. - Feddes Rep. 86: 341-489.

Bilewsky, F. 1965: Moss flora of Israel.­ -Nova Hedwigia 9: 335-434.

Frey,W. & Kürschner, H. 1977: Studies on the bryophyte flora and vegetation of Golestan national park, N. Iran. - Iran. Journ. Bot. 1 (2):137-153.

Frey,W. & Kürschner, H. 1983: Contribution towards a bryophyte flora of Iran, New records from Iran. -Iran. Journ. Bot. 2(1): 13-19.

Kianmehr, H., Shirzadian, S. & Sotoodehnia, Sh. 2000: A report on some new moss species of the Hezar Masjed (Khorasan). -Pajouhesh & Sazandegi 46(1): 5-56.

Kürschner, H .1996: Towards a bryophyte flora of the Near & Middle East. New records from Iran, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Saudi Arabia, Syria and Turkey. -Nova Hedwigia 63(1-2): 261-271.

Kürschner, H.; Beata, P. & Akhani, H. 2000: New records to the bryophyte of Iran Studies on the flora and vegetation of the Golestan National Park, NE Iran IV. -Nova Hedwigia 71 (3-4): 509-518.

Noguchi, A. 1988: Illustrated moss flora of Japan partl. -Hattori Botanical Laboratory.

Noguchi, A. 1991: Illustrated moss flora of Japan part4. -Hattori Botanical Laboratory.

Shirzadian, S. & Kumar, S. S. 1994: A report on the moss flora of northern Iran. -Iran. Journ. Bot. 6 (2): 179-184.

Shirzadian, S. & Sotoodehnia, Sh. & Kianmehr. H. 2000: Four new records for the moss of Iran. -Rostaniha 1: 7-9.

Shirzadian, S. 1989: Additions to the moss flora of Iran. -Yushania 6 (4):17-20.

Shirzadian, S. 1996: Systematic studies on moss flora (Bryophytes) of Iran with an introduction to their applied aspects.­ -Pajouhesh & Sazandegi 30 (1): 50-54.

Shirzadian, S. 2000: Tow new records of bryum (musci) from Negin and Minoo islands in Iran. -The 1st Iranian conference on plant science and biodiversity p. 85.

Smith, A. J. E. 1978: The moss flora of Britain and Irland. -Cambridge Univ. Press. London, New York & Melborne.

Watson, E. V. 1981: British mosses and liverworts. - Cambridge University Press.

Zhu R. L. & So. M. L. 1996: Mosses & Liverworts of Hong Kong. -Heavenly people depot.