دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 81-172 
3. مطالعاتی بر روی جنس (Cistanche (Orobanchaceae در ایران

صفحه 95-99

شهریار سعیدی مهرورز؛ ربابه شاهی شاوون


5. گونه Colutea komarovii، گزارش جدیدی از شمال غرب ایران

صفحه 102-104

فرخ قهرمانی‌نژاد؛ محمد علی قهرمانی


6. Ventenata Koeler، گزارش جنسی جدید برای فلور ایران

صفحه 105-107

بهنام حمزه؛ فرخ قهرمانی‌نژاد؛ محمود بیدار لرد؛ فریده عطار


7. گزارش جنسی جدید از تیره Cyperaceae برای اولین بار از ایران

صفحه 108-109

محمد امینی راد؛ احمد پورمیرزایی؛ سیروس صابرآملی


8. گزارش Carex pamirica متعلق به تیره اویارسلام ( Cyperaceae ) از فلور ماندابی ایران

صفحه 110-111

اصغر کامرانی؛ محمد امینی راد،؛ عادل جلیلی؛ فریده عطار


10. آنالیز کلادیستیک ریخت‌شناسی جنسهای Calligonum و Pteropyrum از تیره Polygonaceae

صفحه 117-125

شاهرخ کاظم‌پور اوصالو؛ سولماز توکلی؛ علی‌اصغر معصومی


11. کاربرد تاکسونومیکی پروتئین های بذر در جنس Bromus L.

صفحه 126-131

مسعود شیدایی؛ سارا سعیدی؛ مرتضی عطری


12. مطالعات تشریحی در جنس گلابی (Pyrus) در ایران

صفحه 132-142

اصغر زمانی؛ فریده عطار؛ احمد قهرمان؛ حسین معروفی


15. مطالعه دانه گرده برخی گونه های جنس Adonis L. (تیره آلاله) در ایران

صفحه 165-170

مجید قربانی نهوجی؛ دینا عزیزیان؛ مسعود شیدایی؛ محبوبه خاتم ساز