گزارش گونه جدیدی از جنس Ruppia متعلق به تیره Ruppiaceae برای فلور آبزی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان

چکیده

طی مطالعه فلور تیره Ruppiaceae گونه Ruppia cirrhosa از ماندابی در استان خوزستان برای اولین بار جمع آوری شد و به عنوان گونه جدیدی برای فلور آبزی ایران معرفی می شود.

کلیدواژه‌ها


Dandy, J. E. 1971: Ruppiaceae in K. H. Rechinger, Flora Iranica, no. 84.- Graz.

Dandy, J. E. 1985: Ruppiaceae in C. C. Townsend & E. Guest, Flora of Iraq, vol. 8: 27- 29.- Baghdad.

Uotila, P. 1984: Ruppiaceae in P. H. Davis, Flora of Turkey and the East Aegean Islands vol. 8: 28-30.- Edinburgh.

Yuzepchuk, S. V. 1968: Ruppia in V. L. Komarov Flora of the U. S. S. R, vol. 1: 262-263. Leningrad.